Kto może skorzystać z modelu wczesnego startu Denver Model? Co wykazały badania prowadzone na ten temat?

Model wczesnego startu Denver Model jest jedynym kompleksowym modelem wczesnej interwencji terapeutycznej, którego skuteczność została potwierdzona w randomizowanym badaniu klinicznym. W badaniu wykorzystano dzieci autystyczne w wieku od osiemnastego miesiąca życia. Omawiany model terapii został uznany za skuteczny dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) w szerokiej gamie stylów i umiejętności uczenia się. U dzieci z bardziej znaczącymi wyzwaniami w zakresie uczenia stwierdzono pojawienie się tak dużych korzyści z programu, jak u dzieci bez takich problemów w nauce.

W randomizowanym badaniu klinicznym, opublikowanym w czasopiśmie „Pediatrics”, wykazano, że dzieci, które otrzymywały terapię ESDM przez dwadzieścia godzin w tygodniu (piętnaście godzin przez wyszkolonych terapeutów, oraz pięć godzin przez rodziców) w rozpiętości czasowej dwóch lat wykazały większą poprawę zdolności poznawczych i językowych oraz zachowań adaptacyjnych niż dzieci autystyczne leczone interwencjami powszechnie dostępnymi w swoich społecznościach.